Δράσεις

Οι κύριες δράσεις του ΣΕΩΚ περιλαμβάνουν:

  • Συνεργασία με εκπαιδευτικούς στο πεδίο των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα θαλασσίου περιβάλλοντος. Ο ΣΕΩΚ θεωρεί την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εξαιρετικά σημαντική, καθώς μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή της νοοτροπίας της κοινωνίας και των μαθητών σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, έχοντας ως απώτερο σκοπό την προστασία και σωστή διαχείριση των ελληνικών θαλασσών.
  • Παροχή επιστημονικής πληροφορίας και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα θέματα του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως η οργάνωση ημερίδων επικεντρωμένων σε στιγμιαία και χρονίζοντα προβλήματα.
  • Διοργάνωση διαλέξεων και συνεδρίων, σχετικών με τις θαλάσσιες επιστήμες, με τη συμμετοχή σχετιζόμενων Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Ινστιτούτων και Δημόσιων Υπηρεσιών.
  • Ίδρυση Επιτροπής η οποία εργάζεται πάνω σε θέματα Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής εκπαίδευση, συνεργαζόμενης με Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και άλλους παράγοντες, με σκοπό την προώθηση προγραμμάτων για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Επιπλέον, μέλη του Συλλόγου συμμετέχουν στην εκτέλεση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από σχολεία,
  • Παρεμβάσεις σε φορείς χάραξης πολιτικής και στο κοινό, σε θέματα σχετικά με την παράκτια και θαλάσσια περιοχή.
  • Οργάνωση και εκτέλεση εκπαιδευτικών σεμιναρίων πάνω στο θαλάσσιο περιβάλλον.
  • Ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω εμφανίσεων σε τοπικά και πανελλαδικά ΜΜΕ, σε συνεργασία με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις και συλλόγους.
  • Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, φεστιβάλ και εκθέσεις, σχετικά με το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον.